מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

תנאי שימוש באתר

שימוש בתוכן

כל התכנים באתר זה הם רכוש מורשת, בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ' (להלן: "מורשת") ועשויים להיות מוגנים בזכויות יוצרים והגבלות אחרות. זכויות יוצרים וזכויות קניין אחרות על תכנים באתר אינטרנט זה, עשויות להיות שייכות לאחרים, מלבד מורשת. מורשת אוסרת במפורש העתקת חומרים ותכנים מוגנים מאתר האינטרנט, למעט לצורכי שימוש נאות כמוגדר בחוק הגנת זכויות יוצרים וכמתואר להלן.

 

שימוש נאות

שימוש נאות בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים, כולל את השימוש בחומרים מוגנים לצרכים לא מסחריים, לצרכים חינוכיים כמו הוראה, מלגה ומחקר. אלא אם נכתב אחרת, משתמשים המבקשים להוריד או להדפיס טקסטים וקבצי תמונה מהאתר לשימושים אלה, ללא אישור מפורש של מורשת, יוכלו לעשות כן בתנאי שיביעו הסכמתם לתנאים הבאים:

·       התוכן ישמש רק באופן אישי, לצרכים חינוכיים או לא מסחריים;

·       את מחבר החומר ומקור התוכן כפי שמקובל בכל עבודה מודפסת;

·       האזכור יכלול כל מידע הנוגע לזכויות היוצרים, וכל מידע אחר המתקשר לתוכן וURL של אתר מורשת;

·       אין לשנות או להתאים את התוכן;

·       על המשתמש להסכים לכל תנאי או הגבלה אחרים המוטלים על כל קובץ טקסט או תמונה בנפרד;

ההיתר לעשות שימוש בחומרים האמורים יהיה בכפוף להגנה על זכויות צדדים שלישיים באשר ישנן כאלה, ואין באמור לעיל ו/או בהצגת חומרים על ידי מורשת באתר האינטרנט כדי להחיל על מורשת חובה ו/או אחריות כלשהן לשימוש בחומרים האמורים ובכלל זה לקבלת הסכמה מצדדים שלישיים לשימוש בחומרים האמורים.

 

אחריות

בהורדת חומר, הדפסתו או כל שימוש אחר בטקסט או בקובץ תמונה מאתר זה, המשתמש מסכים ומתחייב כי יגביל את השימוש בקבצים אלה לשימוש נאות וכי יסכים לכל התנאים וההגבלות שבהרשאה לשימוש וכי לא יפר את זכויות מורשת וכל אדם או ישות אחרים. מורשת לא תהיה אחראית לשימוש זה בחומר הכתוב, בקבצי התמונות ובתוכן המוצגים באתר זה, ולא תפר את הזכויות של צדדים שלישיים שאינם רכוש השייך למורשת במישרין או בעקיפין.

 

הגבלת שימוש מסחרי

הצגה והפצה מסחריים שאינם מאושרים של חומר כתוב, תמונות או תוכן מאתר זה אסורים בהחלט. המעוניינים לעשות שימוש מסחרי בחומרים אלה, לפרסמם כולם או חלקם, או לעשות בהם כל שימוש למטרה שאינה שימוש נאות כמוגדר בחוק, יהיו חייבים לבקש ולקבל אישור בכתב ומראש מאת מורשת. אישור לשימוש כנ"ל יינתן או לא יינתן לאחר בחינת כל מקרה לגופו, על פי שיקול הדעת הבלעדי של מורשת. דמי שימוש עשויים להידרש, בסך המוערך על פי סוג ואופן השימוש המבוקש.

 

סימני מסחר

רבים מסימני המסחר, סימני השירות והסמלילים (לוגו) (כולם יחד יקראו להלן: "סימני המסחר"), המוצגים באתר זה הם סימני מסחר של מורשת. סימני המסחר של צדדים שלישיים עשויים אף הם להיות מוצגים באתר זה. דבר מהתוכן המוצג באתר זה אין לראות בו או לפרשו בין במישרין ובין בעקיפין כמתיר או כמעניק כל הרשאה או היתר לשימוש בסימן מסחרי המוצג באתר האינטרנט, אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת בכתב לכך על ידי מורשת, או כל צד שלישי שהוא בעליו של הסימן המסחרי המוצג באתר זה. כל שימוש בכל סימן מסחרי, תמונה, תוכן המוצגים בתיאור זה, שאינם מותרים בתנאי השימוש המפורטים, אסור בהחלט.

 

הגבלת אחריות

מורשת אינה אחראית לכל נזק הנגרם כתוצאה משימוש או מאי יכולת להשתמש בכל חומר מאתר האינטרנט או מכל קישור לאתר אחר מאתר זה (לינק), לרבות בין השאר אבדן הכנסה, הפרעה למהלך העסקים התקין, ואובדן של תוכנות או מידע אחר במערכת של המשתמש לטיפול במידע. בכל מקרה, האחריות הכוללת לפיצוי העשויה להיות מוטלת על מורשת בגין נזקים, אובדן או כל עילת תביעה אחרת, לא תחרוג מעבר לסכום ששולם על ידי המשתמש, אם שולם, עבור קבלת גישה לאתר אינטרנט זה או לכל אתר אחר שהקישור אליו מצוי באתר האינטרנט של מורשת.

 

סמכות שיפוט והחוק הקובע

על אתר אינטרנט זה ועל השימוש בו יחולו הוראות החוק הישראלי. בנוסף, על כל המשתמש באתר זה לוודא כי פעולותיו הן בהתאם להוראות החוק החלות בתחום השיפוט בו הוא מצוי, ועל מורשת לא תחול כל אחריות אם יופר חוק כלשהו על ידי גורם כלשהו בקשר ישיר או עקיף עם השימוש באתר.

על הסכם זה יחולו הוראות חוקי מדינת ישראל. כל סתירה העולה מהסכם זה או מהשימוש באתר אינטרנט זה תיושב בביהמ"ש המוסמך לכך בירושלים, ישראל, אשר לו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך משפטי כנ"ל.

 

כתב ויתור

החומרים באתר זה וכן כל אתר שקישור אליו מצוי באתר זה, מוצעים כפי שהם (AS IS) ובלא כל אחריות של מורשת, מכל סוג, לא במפורש ולא במשתמע. בכפוף להוראות הדין, אנו מצהירים בזאת כי איננו נושאים בכל אחריות, בין מפורשת ובין משתמעת, לרבות אך לא רק, אחריות בגין הבעלות בחומרים המתפרסמים באתר, אחריות משתמעת בכל הנוגע לסחירות בחומרים ובמוצרים המופיעים באתר, בכל הנוגע להתאמתם לשימוש למטרה מסוימת. אין אנו מתחייבים כי השימוש באתר ייעשה ללא הפרעות ו/או תקלות מכל סוג שהוא, או כי תקלות יתוקנו, או שהאתר או השרת של האתר יהיו נקיים מוירוסים או ממרכיבים אחרים העשויים להזיק.

 

 

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial