מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

עדות על "נקם"

 ארכיון מורשת, A.587

בהתחלת נובמבר  1945 אחזה בהלה ברחבי גרמניה ונפוצו ידיעות שיהודים מתכוננים להתנפל באופן מאורגן בליל 8-9 לנובמבר, כתשובה לאותו ,תאריך משנת 1938 איפה שהתחיל הגירוש הראשון, ואורגן בעזרת הממשלה הפוגרום בשם "קריסטאל-נאכט" (לילה בהיר). מותר היה לכל גרמני ל... לשדוד ולהרוג בחפץ לבו. המוסדות הגרמניים פנו לשלטונות הכיבוש הסבירו את המצב ובקשו הגנה מיוחד. הצבא האמריקאי ענה לבקשתם והעמידו את הצבא במצב הכן, בהבטחה להתערב בכל מקרה של התפרצות. למחרת בראותם ששום דבר לא קרה התחילו ההמונים לנשום ברווחה, בהיותם בטוחים שמצד היהודים לא תבוא שום תגובה (הידיעה לפי מקור מוסמך אשר ברשותנו).

טבעית והגיונית הייתה התגובה של העם הגרמני, בביטחונו שהגיע יום התשלומים ובהכרתו שאצל הנשארים לא יעבור בלי הד, ובטח ינקמו, ולא ישכחו במהרה הפשע הנועז בממדים כאלה, אשר בתוצאותיו נשמדו 6 מיליון יהודים. בזיכרוננו מהלך מחשבות אנשי ס.ס. ויתר גרמנים שהשתתפו בכוחות כיבוש, באומרם שאסור להשאיר בחיים אף יהודי אחד. כי חלילה במקרה שיפסידו את המלחמה היהודים לא ישאירו אף גרמני אחד בחיים.

לא נשכח את רצונם הלוחמים וכל אלה אשר בביטחון גמור ידעו שעומדים להיהרג, ובקשתם היחידה הייתה אתם שתצליחו להישאר בחיים, תנקמו עבור דמנו החייב מפשע. נשארה צוואה כתובה בדמם הנוזל של מאות ואלפים במקומות הריכוז רק שתי אותיות והם נעמט נקמה (תנקמו). נשמעה היטב הקריאה ארץ אל תכסי דמי.

מובנות הם הגלויים האנטישמיים בתקופה האחרונה בגרמניה בראותם שלרצח המוני אין תגובה, ובהסתכלותם שיהודים שכחו וכל העולם מחפש רק לפייסם. יוצא שהרצח אשר בוצע צודק היה, וכתוצאה הגילויים מכל צדדים בפומבי. והנה נאומו של העדלער בהאמבורג. האספות בבית של ארגון שוצבונד דייטשע סאלדאטן. ההודעה של אטטא אהלענדארף מפקד של פלוגה מיוחדת להשמדת יהודים. נאומו של עגקערט פרידריך הידוע במעמדו במפלגה נ.ס.ד.א.פ. באומרם שחבל שלא גמרו עם כל היהודים, וברגע המתאים נצטרך לגמור איתם.

בגמר המלחמה בפגישתנו עם לוחמי גטאות ויערות ויוצאי מחנות הוחלט שעלינו בצעדים הראשונים לארגן היציאה (בריחה) מפולין דרך רומניה במטרת עליה ארצה, והקמת פלוגה מיוחדת, אשר בתפקידה פעולות נקמה.

בפגישתנו הראשונה עם הבריגדה היהודית ומוסדות שונות באיטליה, העלנו את רעיונותינו של פעולות נקם, והוחלט בעזרת הבריגדה ושליחים להתחיל בפעולות.

בשנות 1945-46, היו קיימים הרבה מחנות של שבויים ומיוחד של אנשי ס.ס. וגסטאפו. השמירה במחנות היית המאוד חזקה, ולזרים מחוץ לאנשי צבא כמעט לא הייתה בתקופה ההיא דריסת רגל למחנות מחוץ לאנשי צבא. הושקע הרבה מרץ ונעשו הכנות לפגוע בבת אחת בכמה מחנות. במאמץ רב הוכנו שני מחנות של אנשי ס.ס. על יד נירנברג Stalag B במספר של 15,000 קציני ס.ס. ובדכאו במספרים של 10,000 במקומו של מחנה ריכוז קודמו הגרמני.

במחנה  Stalag Bעל יד נירנברג עבדו חברנו במאפיה שעבדה במיוחד עבור המחנה, במחנה בדכאו עבדו חברנו במטבח שהכין את האוכל בחוץ והעביר אותו למחנה. הפעולה הייתה צריכה להיות בוצעה בהרעלת האוכל המבושל. הוכנו חומרים מיוחדים, היות בזמן הבישול נחלש הרעל, ורק אחרי הרבה ניסיונות, הוכנה תרכובת מיוחדת שעמדה בחוזקה למרות הבישול. ברגע האחרון מתוך הוראות מיוחדות בוטל הביצוע. במחנה Stalag B עלה להתגבר לקושיים אובייקטיביים גם בהכנת הרעל בצורתו המיוחדת, שצריך היה להתאים את צבעו להמקובל לצבע לבן הנתון באופן רגיל לתחתית הלחם. התוצאה, אחרי אכילת הלחם מנה מקובלת במחנה היא, שהאוכל נעשה מורעל ללא עזרה רפואית, ואחרי כמה שעות בליווי כאבים חזקים מת. במקרה ללא אכילתו את המנה הרגילה, נשאר בעל מום – ללא ריפוי.

ביצוע הפעולה לא הוכתר להצלחה מלאה, מכאן שהיו הפרעות מתוך הפעולה במאפיה, מסיבת גניבת מתוך קרונות לפסי רכבת. בביאת משטרה בראותם אור במאפיה, באו לחפש. חברנו, נאלצו להסתלק, בהשאירם את החומר ללא גמר מריחת הלחם כולו. תוצאות הפעולה היו שההיקף לא היה מלא, ונפגעו רק חלק מהאסירים. לפי ידיעתנו מתו למעלה מאלפיים, ונפגעו קרוב לשלושת אלפים, אר חלק הועבר לטיפול בבתי חולים. כעבור יומיים מצאו את החומר המורעל במאפיה. הידיעות פורסמו באופן חלקי בצורה מאוד זהירה על ידי צבא אמריקאי.

יוני 1946 עלתה הפלוגה המיוחדת לפעולות נקמה ארצה.

בסוף 1947 והתחלת 1948 מתוך הכרה וחישוב שדרוש המשך לפעולות נקמה, יצאה קבוצה קטנה לאירופה. הקבוצה יצאה לדעת עצמה, ללא תמיכה של ארגונים ומסודות. בכוחות ופיקוד עצמאי בוצעו כמה פעולות.

עד 1950 טרם שהוכשר הקרקע להופעת הנאצים בצורה לגאלית ובפומבי, בהיאספם בארגונים ומפלגות שונות, התרכזו ברובם בבתי חרושת בתור פועלים פשוטים בידיעת המלאה של נותני העבודה.

לודוויגסהאפון נמצא הבית חרושת הגדול ביותר הנשאר שלם ללא פגיעה אחרי המלחמה לתוצרת כימית ותוצרת מלחמתית בשמו .................... ומעסיק 20,000 פועלים. בתוך מגע הדוק עם פועלים ומהנדסים שונים גרמנים, ואחרי בדיקה יסודית בתנאי הייצור במקום הוחלט להשתיק את התעסוקה בבית החרושת.

28 יולי 1948 במחלקת שלMethyl chloride  איפה שהיה טאנק מלא של 4000 קוביקמעטות בגרימת של קצר הייתה התפוצצות אדירה, אשר במסקנותיה נגרמו 6 התפוצצויות נוספות ובלילה מתוך הרחבת הדליקה היו התפוצצויות נוספות. 19 בתי מחלקות ייצור שונות נחרבו ונהרגו למעלה מ600 איש ואלפיים פצועים. הכוח של התפוצצויות היו אדירות שבעיר הסמוכה מאנהיים, נשברו רוב השמשות.

קאנראד געבעלס: אחיו של יוזף גבלס השר לפרופוגאנדא בשלטונו של היטלר. בשנת 1933 בעלייתו של היטלר לשלטון, קונארד היה ראש מבצע חיסול העיתונות החופשית בגרמניה ומילא תפקיד של נאציונאל סאציאליסטישע פערלאגסליטית. לקח חלק פעיל בהכנת הוצאת יהודים של ריין מיין איזור.

בפברואר 1946 במשפטו לדנציפיקציה קיבל 4 שנים מאסר. בערעורו בעזרת האמריקאים בתאריך של 10 ביולי 1949 שוחרר ממאסרו וחזר לביתו הכפרי בין בעערפילדן ואדענוואלד. אחרי איסוף ידיעות מביתו הפרטי והכרת השטח, הוזמן על ידי חברנו אשר הופיעו בתור עיתונאים לטיול קצר ליער הסמוך, ואחרי לגימת כוסית לכבוד מאורע שחרורו מבית הסוהר משתיה מורעלת מת במקום.

אויכן: מתוך קשרים עם חייל יהודי השרת בצבא אמריקאי, ובמיוחד סבל כתוצאה מהשמדת כל משפחתו בימי מלחמה בפולין, והיה חדור שנאה עמוקה לגרמנים, הוחלט בעזרתו לבצע בתור ניסיון, זריקת כמה פצצות דרך אויר. 26 יוני 1949 זורקו הפצצות בסביבת ברעמון על 2 אוניות הגדולות ביותר בגרמניה, הפצצות קלעו למטרה, והאוניות ניזוקו קשה. מבחינת בטחון החלטנו לא להמשיך בפעולות בצורה כזאת.

סאיאבאהנען: 26 יוני 1949 הגיע מארצות הברית להמבורג אוניה של סאיאבאהנען לעבוד מטרות שונות. הוחלט להרעיל את היבוא, למטרה זו במעבדתנו הוכנו גרעינים מיוחדים מורעלים, אשר הוברחו לנמל אחרי פריקת המטען למחסן מיוחד. כוונת ההרעלה הייתה לפעולה המונית. 1 יולי 1949 שחלק מהמטען היה עמוס בתוך הנמל בכמה מכוניות ביציאה לכמה מעבידים, גילה באופן מקרי מומחה לבוטניקה אשר העביר בדיוק כל מיני בדיקות בשטח הנמל מטעם משרה ממשלתית, וקבע שרוב המטען הוא מורעל.

רעהנס (רהנס): באזור הצרפתי התרכזו בבתי חרושת ............. אנשי ס.ס. וצמרת צבא בראשותו של גנרל מאנטויפל בידיעתם של בעלי בית החרושת. הצלחנו לחדור למטבחי בתי החרושת, 8 יולי 1949 על ידי רעל מיוחד שהיה מורכב בתוך שימורי בשר הורעלו חלק מהעובדים, נפגעו ומתו למעלה 300 איש.

פרים: באזור הצרפתי, עיירה קטנה איפה שהתרכזו רוב מפקדי היטלר יוגנד אשר בראשם עמד אמיל קליין. לפרים הגיעו גם אלה ששוחררו ממחנות ריכוז של ברית המועצות. על יד אותה העיירה היה בונקר של חומר נפץ מימי היטלר, שהיה שמור על ידי כוחות הכיבוש. המשמרות היו מארבייטס דינסט. 15 יולי חדרנו פנימה והכנסנו פצצה. הייתה התפוצצות אדירה, נחרבה כל העיירה, ונהרגו רבים ביניהם גם אמיל קליין.

נעשו תוכניות והכנות לבצע כמה פעולות אינדיבידואליות, ביניהם אילזה קוך, מאטהילדע לודענדארף, מארטין וויס, אריך באואר. ... רעמער (רמר) ואייכמאן.

אילזה קוך: אשת מפקד מכנה בוכנוואלד. הידועה באכזריותה אשר גילתה בתוך המחנה, וחולשתה לכל מיני אביזרים/אהילים וכסיות עור אנושי. במשפט פושעי מלחמה בדכאו נשפטה 4 שנים מאסר. גנרל קליי הוציא פקודת שחרור לפני גמר תוקף משפטה. ביציאתה מבית סוהר הועברה למשפט גרמני של דניציפיקציה. בבית הסוהר מקבלת מכתבי אהדה והכרות.

מאטהילדע לודענהארף: הידועה בהפצת תורת אנטישמיות עוד לפני עלייתו של היטלר לשלטון, והוציאה לאור הרבה ספרים על הנושא האנטישמי. את תורתה הפיצה בנשיאת נאומים בכל עיר ועיירה גרמנית. בעלייתו של היטלר לשלטון, רבה איתו, בגלל אי מציאת פתרון רדיקלי לשאלה היהודית, אשר לפי דעתה אפשר להגשימו רק בהשמדה טוטלית. בשנות 1948-1949 מופיעה מטילדה שוב על במה ונותנת הרצאות בנוסח אנטישמי, במשפט לדניציפיקציה מקבלת שנתיים מאסר.

מארק ווייס: האחראי והמבצע בחיסול יהודי ווילנה בפונאר.

אריך באואר: האחראי על מחנה סאביבאר (סביבור), ובתפקידו המיוחד של גאזמייסטער,

מ. האדלער: הופיע בנאומו המפורסם בהמבורג, שאם יהודים החשבון עוד לא גמור, ובשאלה יהודית אין ויכוח בעם גרמני. הוא חבר הפארלאמנט בבון, מטעם מפלגת D.P. , באחרונה עבר ל S.R.P

גענראל מאיאר רעמור (גנרל-מאיור רמר) אשר דיכא את האטנטת על היטלר (הקשר לרציחת היטלר). כיום מראשי הS.R.P  המפלגה האנטישמית ביותר.

לאלה היושבים בבית הסוהר, הכינונו רעל מיוחד בכדי לאפשר בצורות שונות להעביר למקום ישיבתם. הפעולות לא בוצעו בגלל חוסר אפשרות חומרית.

עם מפלגת S.R.P  והמחתרת עמדנו בקשר וקיבלנו כל ידיעות דרושות.

המחתרת הגרמנית מתארגנת בצורות שונות, ובגילויים שונים מופיעה לציבור. מפלגת S.R.P סאציאליסטישע ריינס פארטיי מהווה יסוד המחתרת. המפלגה מאורגנת בצורת מפלגת  נ.ס.ד.א.פ. ראשי המפלגה הם רעמער ודעלהיר (אוטו ארנסט רמר?) במפלגה מחלקה מיוחדת לשאלת היהודים, למפלגה קשורים הארגונים DS דוייטשע זאלבאומגענג. חלק מברודורשאפט וחלק מהלעגיאן הראשון. שוצבונד דייטשע סאלצאטן. אלגמיינע בעאמטענ שוצבונד עהעמאליקע פאליציי בעאמטע. קטע ביידיש....................................

הארגון החדש די שלזוויג

מפלגת S.R.P נתמכת על ידי בתי חרושת הגדולים ביותר בגרמניה. לרשותה תמיד סכומים ניכרים ברזרבה.

 

נוסף לנירנברג

השמירה במחנה ומחוץ וגם בדיקה קפדנית מצד העובדים לא אפשרה לבצע פעולה בתוך המחנה, כל הניסיונות אזלו, עד שהוחלט לבצע את זה באופן בלתי אמצעי.

המחתרת הגרמנית ניסתה בכל מיני צורות להתארגן, ובגלויים שונים להופיע בציבור. יסודו של הארגון היה במפלגה S.R.P אשר בראשיתו עמד רעמר דמהלור (רמר)

בתוך המפלגה הייתה מחלקה מיוחדת בעניין היהודים. יוצא מאינציטיבה מאותה המפלגה הקימו ארגונים צדדיים כמו  D.P.... עמדנו בקשר עם מזכירות אותה מהפלגה וקבלנו כל מיני ידיעות.

לפי הידיעות אשר הגיעו לידינו לא נכונה היא הידיעה אשר נפוץ בגרמניה שמרטין בארמאן איננו חי, וכביכול נפל בקרב על ברלין. נמצא הוא באיטליה, עד 1947 היה חי במנזר, יצא משם בגלל אי בטחון של המקום וחי היה 1948 עד התחלת 1949 ברומא.

גנרל ס.ס. אייכמאן הגיע בפברואר ממצרים לאוסטריה והיה חודשיים בווינה, אחר כך הגיע לגרמניה, היה 3 חודשים בהמבורג, הלאה שינה את מקומו, והיה באוגסבורג על יד מינכן.

(הקטע לקוח מדף A.587.9 (

Adolf Fon bamhardat שהיה בימי היטלר גענעראל לויטנאנט וגרופינפיהרר ס.ס. בתפקיד של קאמאנדא אמט וארדנונגס דינסט, במלחמה מפקד משטרה בקיעב. היום הינהו המנהיג של אלגעמיינע בעאמטן שוצבונד והעמאליקע פאליצייבעאמטע, ונוסף פאנווערטינג עהעמאליקע פאליציי בערופסבעאמטע.

אדולך פאן באמהרדהט ביחד עם ...Ginter R שוצפאליציימאור פרצו באספות באיזור בריטי שבקרוב בעזרת משטרה גרמנית יתפסו את השלטון. הארגון שוצבינד דייטשע סאלדאטן ארגן בבינק כמה אספות פומביות בבירשוטבן אשר בתוכם הייתה הסתה נגד יהודים ומלווה בקריאות פערגאזן די יודן, יודן אופהענגען וכדומה. מנהל אספות Gumbel Ludwik אשר בעצמו לקח חלק פעיל בהיטלר פוטש בשנת 1933. לא הייתה שום תגובה מצד המשטרה.

המחתרת הפעילה בחסותה של S.R.P  מרכזת את כל חבריה מלועכוואלף וייתר ארגונים אשר קיימו תיכף אחרי המלחמה.

אחרי מאסרו של ד"ר אוידערבאך במינכן, הוצאו כרוזים מיוחדים בתוכנם של הסתה פרועה נגד יהודים, והופצו במיוחד בעיירות לפניי כנסיות בחתימתו של המפקד ... האחראי למחלקה היהודית במפלגת S.R.P, ידוע שחתימתו שלASTL  מהווה פסיעוודאנים, ושמו הנכון הוא Walter Row Mayer . בריחתו של גענעראל ראמקע שחכה למשפטו בצרפת אורגנה על ידי אותה המחתרת. מאותה המחתרת נשלחו גם מכתבי איום לאשת מק-קלו ביחס לבצוע פסק דין מוות לשבעה האסורים בלאנדסבורג. הוא גם קיבל  מכתב איום בגלל הופעתו בפומבי נגד הוצאתו של סרט חדש, בנימוקו שהסרט ייד-זיס שהוסרט בימי הנאצים על ידי הארלאן ( פייט הרלן?) עזר להשמדת יהודים.

בארמאן: במטרה תחילה נפוצו ידיעות בגרמניה שמרטין בארמאן נפל בקרב על ברלין. לאמיתו נמצא היה עד 1947 במנזר באיטליה. מטעמי ביטחון עזב את המנזר ועד מרץ 1949 התגורר ברומא.

אייכמאן: הגנרל ס.ס. הגיע בפברואר 1949 ממצרים לאוסטריה, היה חודשיים בווינה. משם הגיע לגרמניה והתגורר בהאמבורג 3 חודשים. מהאמבורג יצא לאוגסבורג. עקבנו אחריו ובגלל חוסר אמצעים לא יכולנו להגיע לבצוע פסק דינו.

............ אשר הייתה קאפו נשים באושוויץ ידועה בשמה מימי, שלחה אלפי נשים לתנורי גאז. ידועה באכזריותה טרם שליחת קורבנותיה לתנור, וכלפי אלה אשר השגחתה הייתה עליהם. עמדה לבית דין גרמני לדניציפיקציה, קבלה 4 שנים מאסר. במשפט הכריזה שהיתה ונשארת אישה גרמניה טובה. וביחס ליהודים מגיע להם מה שקבלו, רק חבל שנשארו כה הרבה. כעת היא בין המנהלות בארגון נשים ו... במפלגת S.R.P.

 

 

הדפס
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial