To catalog

אגרת לשומרים – הפרטיזנים

Author:
אבא קובנר
Subject:
היסטוריוגרפיה, עדויות
Year:
2005

‘האגרת’ נכתבה בידי אבא קובנר במרס 1944, בעת לחימתו בפרטיזנים ביער רודניקי אשר ליד וילנה. המסמך שבמקור נכתב ביידיש, הועתק במספר עותקים והופץ בחשאי בין היחידות הפרטיזניות. אחד מהעותקים נמסר לארכיון מורשת בשנת 1963.

הספר כולל את “אגרת לשומרים-פרטיזנים” – מאת אבא קובנר,

מבוא והערות – מאת פרופ’ דינה פורת, מחברת הביוגרפיה על אבא קובנר: מעבר לגשמי. “לאחר נ”ח שנים” – עדות מאת פרופ’ דב לוין אשר היה פרטיזן ביערות ליטא.

ראיון עם ויטקה קובנר – מאת יונת רוטביין, מהדורה בעברית, ביידיש ובאנגלית.
בסיוע קרן הזכרון לתרבות יהודית, ניו יורק

Market price: ₪40