To catalog

אנשי המחתרת

Author:
חייקה גרוסמן
Subject:
השומר הצעיר, מומלץ למדריכי מסעות לפולין, עדויות
Year:
1950

מספרי היסוד בספרות המחתרת היהודית הלוחמת בימי מלחמת העולם השנייה. קורות התגבשות האירגון היהודי הלוחם בגיטו ביאליסטוק ותיאור המרד ערב חיסול הגטו. סיפורן של נערות יהודיות בצד הארי, שלאחר חורבן הגטו, ממשיכות בפעולת המחתרת ואף זוכות להגיע ליום הניצחון.

Market price: ₪50