To catalog

במבחן הענות והפדות (2 כרכים) אריה לוי שריד

Author:
אריה לוי שריד
Subject:
היסטוריוגרפיה, ספרי מחקר
Year:
1997

כרך א’ – בנתיב היסורים והמרי: תולדות תנועות הנוער הציוניות בפולין בתקופת השואה, שהיו גרעין למחתרת הלוחמת בגטאות וביערות. המחבר מתאר את ההתנגדות בערים המרכזיות של פולין ואת תנועות המרי בגבולה המזרחי של פולין, שמוקדן היה הלחימה הפרטיזנית ביערות.
1997, 741 עמ’.
כרך ב’ – תקומה מן האפר: תיאור ההתארגנות המחודשת של התנועות הציוניות החלוציות שהתייצבו בראש שארית הפליטה בתום המלחמה. יחד עם המוני בית ישראל הן היו לנושאות מפעל ה”בריחה” הגדול, תוך נסיונות לאיחוד כל המחנה על פלגיו ב”חטיבה של שרידי יהדות מזרח אירופה” לשם חידוש החיים היהודיים בארץ. בספר פרק מחקר על קבוצת “נקם”, על ה”קואורדינציה לגאולת ילדים”, על “ארגון פח”ח” ועוד

Market price: ₪100.00