To catalog

בסופת הכליון – יהדות ביילורוסיה המזרחית במלחמת העולם השניה

Author:
שלום חולבסקי
Subject:
מומלץ למדריכי מסעות לפולין, ספרי מחקר
Year:
1988

המדיניות הנאצית כלפי היהודים בשטחי ברית המועצות במלחמת העולם השניה: גורלם של יהודי מינסק, ויטסק, הומל, מוהילב, בוברויסק, בוריסוב, קבלתם של שרידי היהודים לאחר השיחרור במקומות מגוריהם הקודמים.

בשיתוף המכון ליהדות זמננו – האוניברסיטה העברית ירושלים

Market price: ₪40