To catalog

בעלטה ובמאבק – פרקי עיון בשואה ובהתנגדות היהודית

Author:
ישראל גוטמן
Subject:
היסטוריוגרפיה, ספרי מחקר
Year:
1985

מהנושאים המרכזים הנדונים בספר זה: דיון מקיף על אופייה ומהותה של האנטישמיות הגזענית הנאצית – חיי היומיום וגורם העבודה בגטאות מזרח אירופה ובמחנות הריכוז – דרכי המאבק של הקיום וההישרדות בגטאות ובמחנות והגישות השונות של הניגודים במציאות זו – צמיחתם של הארגונים המורדים והמתקוממים בגטאות ובמחנות, עיצוב יעדיהם ודרכי לחימתם. פרקי עיון אלה מציגים חלק נכבד מן הבעיתיות בה היו נתונים יהודים תחת השלטון הנאצי.

בשיתוף המכון ליהדות זמננו -האוניברסיטה העברית בירושלים

Market price: ₪30.00