To catalog

גבולות, מחתרת ובריחה

Author:
שלמה קלס
Subject:
היסטוריוגרפיה, ספרי מחקר
Year:
1989

מחקר על פרשה בלתי ידועה בתולדות הציונות בברית המועצות בימי מלחמת העולם השנייה, ובמאמצי הישוב בארץ לבוא לעזרת הפליטים. כמו כן, המחקר מגלה תגובות של הנהגת הישוב בארץ כלפי הפליטים היהודים בברית המועצות.

בשיתוף המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

Market price: ₪50