To catalog

הבריחה

Author:
יהודה באואר
Subject:
היסטוריוגרפיה, מומלץ למדריכי מסעות לפולין, ספרי מחקר
Year:
1970

לאחר תבוסת הנאצים, בין 1944 ל-1948, ברחו כ-250,000 יהודים ממזרח אירופה למרכזה, בעיקר לגרמניה, לאיטליה ולאוסטריה. מגמתם הכללית היתה להגיע לארץ-ישראל. מי היו הניצולים? מה הן דרכי ה”בריחה”‘? מדוע התרחשה היציאה הגדולה ממזרח אירופה? על שאלות אלה מנסה לענות המחקר הראשון שנכתב על מפעל ההצלה בסוף מלחמת העולם השנייה. בשיתוף ספרית פועלים

Market price: ₪60