To catalog

השואה וחקרה

Author:
דן מכמן
Subject:
היסטוריוגרפיה, מומלץ למדריכי מסעות לפולין
Year:
1998

ספר זה מנסה להתמודד עם סוגיות מתודולוגיות שונות, כגון: האופנים בהם נתפסה השואה ע”י ההיסטוריונים (“המשגה”), ההבנות השונות של המושגים (“מינוח”), המובילות למסקנות שונות ואף מנוגדות. בפני הקורא מוצג מיגוון של מבואות בעלי גישה מקורית לסוגיות היסוד של התקופה, כגון “השמדה”, “התנגדות”, “שיתוף פעולה”, “יודנראט”, “שארית הפליטה” ועוד. בשיתוף בית לוחמי הגיטאות, ויד ושם – רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

Market price: ₪60