To catalog

יורק (סיפורו של דוד פלונסקי

Author:
רישרד ואלבסקי
Subject:
ביוגרפיה, מומלץ למדריכי מסעות לפולין, ספרי נעורים
Year:
1976

סיפורו של יורק (דוד פלונסקי, חבר קיבוץ מגידו), שהיה בן 13 שפרצה המלחמה והוא נעשה המפרנס של משפחתו באוטווצק. בהמשך הוא הצטרף לקבוצתו של וולבסקי שלחמה בגטו ורשה ולאחר חיסול הגטו היה אחד ממוכרי הסיגריות מכיכר שלושת הצלבים בוורשה. בספר מתוארים מאבקיו ועלילותיו בוורשה מפרוץ המלחמה ועד סופה.
נמכרת ההוצאה המחודשת משנת 2002.

Market price: ₪40