To catalog

מראשית עד אחרית – ספר השומר הצעיר בליטא

Author:
ד. בן-נחום,ל.דרור
Subject:
השומר הצעיר, זיכרונות
Year:
1986

סיפור קורותיה של תנועת השומר הצעיר בליטא, שפעלה באורח סדיר במעטה של לגליות בתקופה שבין שתי מלחמות העולם ובמשך שנה, במאמצי התארגנות מחתרתית, לאחר פיזורה ע”י השילטון הסובייטי

Market price: ₪50