To catalog

מרד הנצורים

Author:
ישראל גוטמן
Subject:
השומר הצעיר, זיכרונות, מומלץ למדריכי מסעות לפולין
Year:
2013

דמותו של מרדכי אנילביץ’ והלחימה בגטו ורשה. צמיחת המחתרת היהודית והפיכתה מתנועת נוער למחנה לוחמים, התמורות המסעירות שהתחוללו ביישוב היהודי בגטו ורשה: ממכלאת קורבנות למחנה מגויס במצור ובמרי. מהדורה מחודשת

Market price: ₪50