To catalog

עיר ויער במצור

Author:
שלום חולבסקי
Subject:
זיכרונות, ספרי מחקר
Year:
1973

המרד היהודי הראשון על אדמת פולין הכבושה, מסופר על-ידי אחד ממארגני המרד ומפקד הפרטיזנים, שלום חולבסקי, כשתיאור האירועים ורישומם רוויים חוויה אישית עזה.

Market price: ₪40