To catalog

עץ החיים

Author:
חווה רוזנפרב
Subject:
זיכרונות
Year:
1978

טרילוגיה מאת חווה רוזנפרב ראתה אור ביידיש בתל אביב בשנת 1972 והופצה ברחבי העולם היהודי. הספר מתאר את הווי חייהם של יהודי לודז’ ואת גורלם ערב המלחמה והשואה. הוא נכתב במתכונת סיפורית. למרות המסגרת של אירועים כרונולוגים, הספר לא מתיימר להוות תעודה היסטורית מדויקת. דמויותיהם של הגיבורים – להוציא את מרדכי חיים רומקובסקי ודמויות משניות אחדות, שאישיותן מתוארת מתוך פרשנות חפשית – הן פרי דימיונה של המחברת. הספר זכה לפרסים בקנדה ובארגנטינה

Market price: ₪70.00