To catalog

פרשת צ’רנוביץ 1946-1940

Author:
שלום צור,אשר ליבלינג
Subject:
השומר הצעיר, זיכרונות
Year:
2005

סיפורה של קבוצת אנשים צעירים המיטלטלת בעולם מתפורר. חברי תנועות הנוער הציוניות אינם מוכנים לוותר על חלום הנעורים של הגשמה ועלייה לארץ-ישראל. תנועת השומר הצעיר עוברת לפעילות מחתרתית חשאית באזורים שסופחו לסובייטים, במטרה “לשמור על הגחלת”, לשמר את התנועה ואת דרכה החינוכית עד יעבור זעם. בעיני השלטון הסובייטי זוהי פעילות חתרנית חמורה. הם נכלאים, נחקרים ונשלחים ללא משפט ל”מחנה לעבודה ולתיקון המידות” בסיביר. תוך מאבק יומיומי על הקיום הפיזי, בתנאי רעב וקור איומים, הם נאחזים בשארית כוחותיהם בחיים ובתקווה כי יגיעו ביום מן הימים לארץ-ישראל. גם בתנאי המחנה הנוראים הם מקיימים את הקשר ביניהם. בזכות הערכים המשותפים, הם שומרים על צלם אנוש.

Market price: ₪40