To catalog

צוואות וארשה

Author:
רחל אוירבך
Subject:
זיכרונות, מומלץ למדריכי מסעות לפולין
Year:
1985

מפגשים, מעשים, גורלות – 1943-1933. רחל אוירבך, מחבורת סופרי היידיש בפולין, היתה בין העובדים של “עונג שבת”, הידוע כ”ארכיון רינגלבלום” בגטו ורשה. היא ניהלה יומן במשך שנות הגיטו, נתגלה לאחר המלחמה “בארכיון רינגלבלום”. המחברת מעלה בו גילויים אחרונים מחיי התרבות היהודית בפולין. בשיתוף יד ושם – רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

Market price: ₪40