To catalog

קן נעורים – השומר הצעיר בווארשה 1943-1913

Author:
משה זרטל
Subject:
השומר הצעיר, זיכרונות
Year:
1980

שלושים שנות פעילות השומר הצעיר בוורשה מוצגות בספר זה, על רקע ורשה, בירת פולין והקהילה היהודית הגדולה שבה. הספר מבוסס על תעודות ועל זיכרונות, חושף עובדות ואירועים נשכחים.

Market price: ₪40