To catalog

תותים אסורים

Author:
ציפורה הורוביץ
Subject:
זיכרונות, מומלץ למדריכי מסעות לפולין, ספרי נעורים, עדויות
Year:
1999

פרופ’ יהודה באואר, כתב על הספר: “קראתי את הספר, והוא סיפור חיים מרתק וחשוב ביותר, וגם כתוב בכישרון רב. הספר ראוי לפרסום וגם לתרגום. זהו סיפור חיים מרתק וחשוב ביותר, כי לבד מאיש אחד (כיום בארה”ב), שגם הוא ניצל כילד בן שש-אחת עשרה (כמו המחברת), לאחר שעבר במחנות ריכוז עם אביו (שלא כמו המחברת), אין עוד סיפור כזה בכל הספרות שאני מכיר.” ציפורה הורביץ לא הייתה אפילו בת שש כשפרצה מלחמת העולם השנייה. ברגע אחד נהפכו חיי המשפחה השלווים לגיהינום. הבן הבכור ניצל כשהוברח לברית המועצות, הבן השני נרצח בהיותו בן שש עשרה בלבד, וההורים שהצליחו במאמצים אדירים להסתיר את בתם הקטנה ובכך לשמור על חייה – גם הם לא נמלטו מידם של הרוצחים. ציפורה הקטנה ניצלה בדרך נס לאחר שעברה את מחנות בודזין ומחנה ההשמדה מיידנק. את סיפור חייה היא מגוללת באוזני משלחות הנוער של השומר הצעיר ובתי ספר תיכונים שבאות לסיור במחנות ההשמדה בפולין, ובה בעת היא מוסרת את עדותה על קורותיהם של מכריה שנספו ומנציחה את זכרם.

Market price: ₪40