To catalog

זכור: יד לקהילת קדושי סקארז’יסקו קאמיינה

Author:
ירחמיאל שיאר
Subject:
זיכרונות
Year:
1997

יד לקהילת קדושי סקארז’יסקו קאמיינה. אסופת עדויות מפיהם של ניצולי שואה. אהרון מגד כתב על הספר: “זהו ספר זיכרונות. אין בו תעודות ומסמכים כי כאלה לא נותרו לאחר החורבן. נותרו כמה ניצולים והם זוכרים. כותבים על עשרות דמויות מבני העיירה: בעלי עגלות, סבלים, חנוונים וסוחרים, חזנים ומלמדים, בעלי חנויות, פועלים, חלוצים, תלמידי-חכמים, ילדים. הרשימות מצטרפות לרקמת-חיים שלמה. יהודי סקארז’יסקו הובלו מן הכיכר שבמרכז העיר – גברים לכאן, נשים לכאן, ילדים תחת אש – לטרבלינקה, ושם הושמדו. כשחזרו השרידים לעיירה עם תום המלחמה, ציפה להם טבח חדש, מידי שכיניהם הפולנים”. 35 עדויות ותיאורים של החיים בסקארז’יסקו קאמיינה

Market price: ₪50