תקנון ותנאי שימוש

1.כללי

 • 1.1. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב, אשר הוראותיו יחולו על כל שימוש ו/או רכישה שייעשה על ידי המשתמש באתר של מורשת, בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ' מס' חל"צ 510490451, www.moreshet.org שמנוהל על ידי חברה לתועלת הציבור (להלן בהתאמה: “האתר”; “מפעילת האתר ו/או החברה”)
 • 1.2. על כל המשתמש באתר לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
 • 1.3. יודגש, דין משתמש באתר כדין מי שקרא את הוראות תקנון זה והסכים להם.
 • 1.4. כותרות סעיפי התקנון הנן לצרכי נוחות בלבד.
 • 1.5. למען הסר ספק, שום דבר בתקנון זה אינו מהווה הסכם לטובת צד שלישי כלשהו.
 • 1.6. אתר: www.moreshet.org, הינו אתר ישראלי ברשת האינטרנט.
 • 1.7. לכן, אם משתמש לא מסכים לתנאי מתנאי האתר הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 • 1.8. השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון.
 • 1.9. אחריות מפעילת האתר מוגבלת כמפורט בהסכם זה.
 • 1.10. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לפעולות של צדדים שלישיים.
 • 1.11. אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של מפעילת האתר אשר יפורטו בהמשך התקנון הנ"ל.
 • 1.12. בשירותי האתר אשר מוצעים שירותים בתשלום, רשאי להשתמש בהם כל אדם המחזיק ברשותו ועל שמו כרטיס אשראי תקף. לא תינתן האפשרות לביצוע הזמנות ו/או הרשמות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר שיאושר על ידי מפעילת האתר.
 • 1.13. למען הסר ספק, לא ניתן לרכוש באתר באמצעות שימוש במזומן, שיקים, תווי קנייה, כרטיסי מתנה, תלושי שי, זיכויים או קופונים.
 • 1.14. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הינם מיועדים לגברים ונשים כאחד.

2.הסכמה לשמירה ושימוש במידע

 • 2.1. בעת ביצוע רכישה באתר המשתמש יתבקש להזין פרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר שיאושר על ידי מפעילת האתר. מפעילת האתר תשתמש במידע זה, אך ורק לצורך הרכישות שתבצע באתר ולא לכל מטרה או עניין אחר.
 • 2.2. אותו מידע יישמר אצל מפעילת האתר ו/או מי מטעמה ויעשה בו שימוש בהתאם להסכמתך להלן וכן בהתאם לכל דין ולחוק להגנת פרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת פרטיות") והתקנות מכוחו.

3.השימוש באתר

 • 3.1. המשתמש רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד.
 • 3.2. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר מהקבוע בתנאי השימוש של האתר, אלא אם המשתמש קיבל את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של מפעילת האתר ובכפוף לתנאי הסכמתה (אם תינתן).
 • 3.3. המשתמש רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ו/או להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים שבאתר.
 • 3.4. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי אם בדרך של משלוח פרסומות ו/או בכל דרך אחרת ללא קבלת הסכמת מפעילת האתר בכתב ומראש ובהתאם לתנאיה ולשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר.
 • 3.5. היה ונעשה פרסום באתר, מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתוכן הפרסומים ו/או לנזקים (בין ישירים ובין אם עקיפים) העלולים להיגרם בשל כך.
 • 3.6. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מכל סוג שהוא, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים ממפעילת האתר.
 • 3.7. בכל גלישה ו/או שימוש אחר באתר המשתמש מצהיר ומתחייב כי גילו הוא 18 שנים לפחות. במידה וגילו של המשתמש הוא מתחת ל-18 שנים הוא ראשי להשתמש בשירותי האתר באישור הורה/אפוטרופוס שלו ובהסכמתו לתקנון זה במלואו.
 • 3.8. במידה וגיל המשתמש הוא מתחת לגיל 18 ומשום כך המשתמש אינו כשיר לבצע את הרכישה, אזי האפוטרופוס של המשתמש רשאי לבקש ולהחזיר את המוצר או לקבל זיכוי בגין המוצר ו/או השירות שניתן לו, והכל בהתאם למדיניות מפעילת האתר באשר להחזרת מוצרים וכן בהתאם להוראות הדין הישראלי.

4.פרטיות

 • 4.1. מפעילת האתר תעשה כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים.
 • 4.2. מפעילת האתר מפעילה מערכות אבטחה המתאימות לאתרי אינטרנט. אך על אף זאת אין ביכולתה לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד מפעילת האתר בעניין זה וזאת בתנאי שמפעילת האתר נקטה באמצעים סבירים על מנת למנוע חדירה לא מורשית כאמור.
 • 4.3. בעת השימוש באתר ייאסף מידע אודות הדפים והמודעות שהוצגו בפני המשתמש, התכנים שעניינו אותו, זמן שהייתו באתר ואילו פעילויות ביצע בו.
 • 4.4. המידע שנאסף משמש את מפעילת האתר לצורך המצאת  המוצרים שנרכשו ואספקתם למשתמשים.
 • 4.5. בנוסף, מפעילת האתר תאסוף פרטים נוספים אשר יכללו את השם המלא של מזמין השירות, שם הארגון (אם קיים), כתובת למסירת הרכישה, כתובת דוא"ל ומס' טלפון. המידע ייאסף באמצעות טפסי הזמנה ו/או הרשמה לאירוע ו/או רכישה באתר.
 • 4.6. מפעילת האתר רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין. מפעילת האתר רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שיעשה המשתמש באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי.
 • 4.7. מפעילת האתר רשאית למסור נתונים אישיים כאמור לחברות שליחויות מטעמה, הנתונים האישיים שיימסרו הם שם פרטי, שם משפחה כתובת להמצאת המוצרים וכתובת דוא"ל בלבד. מפעילת האתר תהיה רשאית להעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי, בין היתר, במקרה שבו המשתמש הפר תנאי מתנאי הסכם זה, או כל הסכם נוסף עם מפעילת האתר או מי מטעמה, וכן במקרה שבו נתקבל בידי מפעילת האתר או בידי צד שלישי צו מרשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי.
 • 4.8. על המשתמש החובה לשמור על פרטיו ועל סודיותם. מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל פגיעה אשר תיגרם למשתמש עקב שימוש לא תקין בפרטים שנמסרו מצד המשתמש.
 • 4.9. באתר מוטמעים רכיבים של צדדים שלישיים כגון Google analytics ו-Mailchimp. השימוש באתר מהווה את הראייה לידיעת המשתמש והסכמתו לשימוש האתר ברכיבים אלו. לפירוט נוסף לגבי מערכות אלו ניתן לעיין בקישורים אלו:
 • 4.10. ייתכן כי מפעילת האתר תעביר את המידע שנאסף לצדדים שלישיים בישראל ומחוץ לישראל, בכדי לתמוך ולהפעיל את האתר (גם באמצעות "שירותי ענן").
 • 4.11. המשתמש ראשי לבקש ממפעילת האתר למחוק את פרטיו אשר צוינו לעיל ממאגרי המידע המצויים ברשותה.
  • 4.11.1. הכתובת לפנייה מסוג זה תהיה בכתובת הדוא"ל [email protected].

5.הפרות וסעדים

 • 5.1. אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
 • 5.2. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר או בעל הזכויות המתאים.
 • 5.3. מפעילת האתר רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני,  זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • 5.4. כל צד יהיה אחראי למעשיו ומחדליו לרבות בקשר לתכנים המפורסמים על ידו. מפעילת האתר לא תישא באחריות להפרות של צדדים שלישיים.

6.הוראות התנהגות באתר

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, על כל משתמש יחולו ההוראות הבאות:

 • 6.1. המשתמש מחויב למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירתן של פרטים כוזבים הינה עלול להוות עד לכדי עבירה פלילית.
 • 6.2. חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש אשר הפר סעיף זה, ישפה את מפעילת האתר, מייד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אל מפעילת האתר מצד שלישי כלשהו.
 • 6.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור מפעילת האתר רשאית להסיר לאלתר כל משתמש ו/או תוכן ו/או מוצר מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של מפעילת האתר.
 • 6.4. מובהר בזאת, כי מפעילת האתר רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד.
 • 6.5. מפעילת האתר רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את התכנים ו/או חלק מהם, לרבות נתוני משובי משתמשים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.

7.קישורים

 • 7.1. ככל שיופיעו באתר קישורים לאתרי אינטרנט שאינם של מפעילת האתר, מפעילת האתר אינה אחראית לתקינותם/ אמינותם/ חוקיותם/ ביצועיהם של אותם אתרים ו/או לתוכן הנמצא בהם ו/או לאיכות וטיב השירותים או המוצרים המסופקים בהם ו/או באמצעותם.
 • 7.2. המעבר לאתרים אלו באמצעות הקישורים מהאתר נעשית על אחריות המשתמש בלבד, ובהתאם הוא לא יוכל בוא למפעילת האתר בטענה כלשהי בקשר לנזקים שנגרמו לו על ידי ו/או באותם אתרים ו/או בשל הגלישה לאותם אתרים ו/או בכל הקשור לנגישות אליהם.
 • 7.3. כמו כן, מפעילת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים או עדכניים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
 • 7.4. מפעילת האתר רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.

8.שימוש בעוגיות  (Cookies)

 • 8.1. מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב-“עוגיות”, שהם קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 • 8.2. המידע שיינתן על ידי המשתמש ישמש בכדי להתאים את התכנים והפרסומות שיוצגו לו, וכן בכדי לשלוח עדכונים ודיוור ישיר, מידע שיווקי, והצעות פרסומיות שייתכן ויעניינו את המשתמש, וכן לצורך בקרה, פילוח, ניהול ושיפור חווית המשתמשים באתר.
 • 8.3. יודגש, ייתכן ונוחות הגלישה באתר תושפע באם המשתמש יחליט לדחות את השימוש ב-“עוגיות” ואף פונקציות מסוימות באתר לא יפעלו ללא השימוש ב-“עוגיות”.
 • 8.4. מובהר כי קבצים אלה לא יכילו כל מידע מזהה באופן אישי והמשתמש יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.

9.שינויים באתר, הפסקת השירות ושירותי תמיכה טכנית

 • 9.1. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל צורך להודיע על כך מראש, להפסיק את זמינות השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו ו/או ארגונו ו/או מהותו ו/או לכל צורך אחר.
 • 9.2. שינויים אילו יכולים להיות בדרך של שינוי מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו וכן שינוי בכל היבט אחר הכרוך באתר ובתפעולו.
 • 9.3. שינויים מעין אילו, עלולים ליצור בתחילה חוסר נוחות ולהיות מאופיינים בתקלות, הפסקת תקשורת וכיו"ב.
 • 9.4. לא תהיה למשתמשים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר בגין ביצוע שינויים ו/או תקלות אגב ביצוען ו/או הפסקת זמינות האתר כאמור.
 • 9.5. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להחליט בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי על סגירת האתר.
 • 9.6. מפעילת האתר תפרסם באתר על כוונתה לעשות כן לפחות 7 ימים מראש. מובהר בזאת כי היה ורשות מסוימת תחליט על סגירת האתר, מכל סיבה שהיא, בין אם באופן זמני ובין אם לצמיתות לא תחול כל חובה על מפעילת האתר להתריע על כך מראש ולא תהיה למשתמשים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר בקשר לכך.
 • 9.7. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לערוך שינויים בתנאי השימוש באתר וזאת ללא כל מתן הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקפו תוך 7 ימים מיום פרסומו הראשון.
 • 9.8. מפעילת האתר ממליצה כי המשתמשים יעיינו בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בתנאי השימוש בו, אם חלו.
 • 9.9. מפעילת האתר אינה מתחייבת לספק שירותי תמיכה טכנית לרבות, אך לא רק, שירות בדבר תפעול האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תהיה למשתמשים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר בגין היעדר שירותי תמיכה טכנית כאמור.

10.אחריות

 • 10.1. מפעילת האתר לא תהייה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר עם או בעקבות השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של יצרן המוצר או השירות הרלוונטיים. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין.
 • 10.2. הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש במקרה של הפרה יסודית של ביצוע הזמנת שירותים כלשהם באמצעות האתר יהיה ביטולם, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד הספק או מפעילת האתר.
 • 10.3. במידה ונפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את מפעילת האתר.
 • 10.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה (מכל מין ו/או סוג), תביעה (מכל מין ו/או סוג) או דרישה (מכל מין ו/או סוג) כלפי מפעילת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
 • 10.5. האחריות על המוצר תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות באתר המכירות של מפעילת האתר.
 • 10.6. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
 • 10.7. הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום.
 • 10.8. החבות הכוללת של מפעילת האתר ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
 • 10.9. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם ו/או עלול להיגרם במשלוח המוצרים, באם המשלוח יתבצע על ידי דואר ישראל ובאם המשלוח יתבצע על ידי חברת שליחות פרטית.
 • 10.10. ייתכן ויחולו מיסים על מוצר שהוזמן לחו"ל, היטלים או תשלומים אחרים החלים במדינה אליה המוצר מסופק. תשלומים אלו יחולו על המזמין בלבד ויתווספו למחיר המוצר, והכל בהתאם לדינים הקיימים במדינה אליה המוצר מסופק.
 • 10.11. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.

11.אבטחה

 • 11.1. מפעילת האתר פועלת לאבטחת האתר באמצעות SSL (פרוטוקול לתקשורת מאובטחת באינטרנט ((Secure. אתר מפעילת האתר עומד בתקני האבטחה המחמירים ביותר, כך שכל הנתונים שלקוחותינו מוסרים במהלך הקנייה באתר נשארים חסויים ומאובטחים.
 • 11.2. תעודה דיגיטאלית מסוג SSL Web Server מותקנת על השרת ומאפשרת העברת מידע בצורה מאובטחת.
 • 11.3. התעודה הדיגיטאלית המותקנת על השרת, מבצעת את הפעולות הבאות:
  • 11.3.1. מאמתת שהשרת שאליו אתה מחובר הוא אכן השרת הנכון;
  • 11.3.2. יוצרת ערוץ תקשורת מאובטח עלי ידי הצפנת כל המידע המועבר בין דפדפן האינטרנט לבין השרת;
  • 11.3.3. מבצעת בדיקה כי המידע שנשלח מהמחשב האישי יגיע בשלמותו, ללא טעויות וללא שיבושים אל האתר.
 • 11.4. מפעילת האתר מתחייבת שלא למסור את פרטי התשלום (פרטי אשראי או אמצעי תשלום אחר שיאושר על ידי מפעילת האתר) של הלקוח לאף גורם מלבד חברת האשראי נשוא כרטיס האשראי ו/או גורם הסליקה שיאושר על ידי מפעילת האתר.
 • 11.5. מפעילת האתר מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. חדירה למערכות המחשב של האתר או של מפעילת האתר מהווה עבירה פלילית לפי הדין החל מובהר בזאת כי למרות מנגנוני האבטחה המתקדמים שבהם משתמשת מפעילת האתר היות ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, מפעילת האתר אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלו, חשיפת מידע ו/או שיבושים ו/או הפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר, על כן האחריות בגין העברת מידע כלשהו על ידי המשתמש דרך האתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מפעילת האתר במקרה שבו מידע זה ייחשף לגופים לא מורשים.
 • 11.6. פרטי כרטיסי האשראי של הלקוחות המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות מפעילת האתר. הסליקה מבוצעת בצורה מאובטחת על ידי חברת טרנזילה המוסמכת לתקן  PCI.
 • 11.7. השימוש באתר ובשירותים השונים, ובתכנים שהועלו לאתר או בתכנים הקשורים בהם, הינם באחריות המשתמש בלבד. מפעילת האתר ממליצה למשתמשים להתקין תוכנות הגנה ואמצעי אבטחה מספקים, לפני כל שימוש באתר ובשירותיו.

12.רכישה באתר

 • 12.1. האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 • 12.2. ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
 • 12.3. הרכישה באתר הינה באמצעות אמצעי התשלום המפורטים לעיל בלבד.
 • 12.4. מחיר המוצר באתר כולל את המע”מ.
 • 12.5. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת מוצריה בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר ו/או באתר מכירות חיצוני על פי שיקול דעתה.
 • 12.6. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • 12.7. עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.
 • 12.8. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין מפעילת האתר.

13.קבלת שירותים 

 • 13.1. על מנת לקבל חלק מן השירותים המוצעים באתר נדרש המשתמש להירשם למערכת באופן חד פעמי, או להזדהות באמצעים שונים. במסגרת תהליך ההרשמה, יבוצע תהליך אימות זהות באמצעות מסירת פרטי מידע שונים (להלן: “פרטי הזיהוי”), אשר יתוקפו מול מאגרי מידע עסקיים.
 • 13.2. מסירת פרטי הזיהוי ופרטי הקשר, מהווה תנאי לקבלת השירותים באמצעות האתר. משתמש שאינו מעוניין למסור את פרטי הזיהוי או את פרטי הקשר, או משתמש שפרטי הזיהוי שמסר לא תואמים למידע המופיע במאגרי המידע הרלוונטיים, לא יוכל לקבל את השירות המקוון באמצעות האתר, ועליו לפנות אל ספק השירות לשם קבלתו.
 • 13.3. מפעילת האתר לא תישא באחריות במקרה של מסירת מידע או מתן אפשרות לביצוע פעולות לאחר, אשר הזדהה באמצעות פרטי תשלום של המשתמש או נרשם בשמו של המשתמש.
 • 13.4. למען הסר ספק, יובהר כי השימוש במערכת ההזדהות לצורך קבלת שירותים מזוהים הוא אישי, ושימוש בשירותים מזוהים על ידי אדם אחר בשמו של המשתמש, מפרה את תנאי השימוש של אתר זה ועשויה להיחשב בנסיבות מסוימות כעבירה פלילית.

14.החזרות וביטולים

 • 14.1. ביטול עסקה על ידי משתמש ייעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, כספו של הלקוח יושב לו, עבור המוצר המוחזר בלבד, תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור עלות המשלוח שבחר הלקוח.
 • 14.2. המוצר יוחזר למפעילת האתר באריזתו המקורית על חשבון הלקוח.
 • 14.3. ביטול עסקה יתבצע בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
 • 14.4. הודעה על ביטול עסקה תימסר למפעילת האתר באחת מהדרכים הבאות:
  • 14.4.1.בדואר אלקטרוני:
 • 14.5. ניתן לבטל את העסקה באמצעות דואר אלקטרוני, ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת הדואר הרשום או הדואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח.
 • 14.6. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר.
 • 14.7. במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את כספו למעט דמי הביטול המצוינים לעיל.
 • 14.8. אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.
 • 14.9. מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

15.אספקה והובלת המוצר

 • 15.1. החברה תדאג לאספקת המוצר לחברת השליחויות, תוך 3 ימי עסקים.
  • 15.1.1. באם המשלוח יימסר באמצעות דואר ישראל, החברה תספק, ככל שיידרש ללקוח את מס' הפריט של המוצר שנרכש.
  • 15.1.2. באם המשלוח יימסר באמצעות חברת שליחויות פרטית, החברה תספק, ככל שיידרש עדכון ללקוח בדבר מיקומו של המוצר שנרכש.
 • 15.2. מחירי המוצרים באתר אינם כוללים את דמי משלוח, דמי המשלוח יצוינו בהתאם לסוג המשלוח שהלקוח בחר.
 • 15.3. הלקוח יכול לאסוף באופן עצמאי את הרכישה ממשרדי מפעילת האתר ברח' בגבעת חביבה מיקוד 3785000,בימים א' – ה' בין השעות  9:00-15:30, בתיאום מראש בלבד, לקוח אשר לא יתאם מראש את הגעתו עלול לא לקבל את המוצר.
 • 15.4. ניתן יהיה לאסוף את המשלוח רק לאחר קבלת אישור בדואר אלקטרוני המודיע כי המשלוח מוכן וממתין לאיסוף, איסוף עצמי יתאפשר תוך 1 ימים עסקים, בתיאום מראש, לקוח אשר לא יתאם מראש את הגעתו עלול לא לקבל את המוצר.
 • 15.5. החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

16.שירות לקוחות

 • 16.1. בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון:
  • 16.1.1. הוצאת הספרים:04-6309201.
  • 16.1.2. אירועים (ימי עיון, קורסים, הרצאות ועוד):04-6309271.
 • 16.2. או בדוא"ל בכתובת:

17.אחריות ושירות

 • 17.1. האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה.
 • 17.2. באשר לאחריות למוצר מסוג ספרים ראה סעיף 14 לעיל.  
  האחריות למוצר מסוג ימי עיון, קורסים, הרצאות ועוד (להלן: “אירועים”)  ראה להלן:
  • 17.2.1. אין אפשרות להחליף כרטיסים שנרכשו באתר בכרטיסים למופע/אירוע אחר אלא רק באישור מפעילת האתר.
  • 17.2.2. על המזמין חלה חובה להזין פרטים מלאים וזמינים לצורך קבלת מידע אודות האירוע אליו הוזמנו הכרטיסים (כדוגמת ביטול או שינוי ).
  • 17.2.3. במידה ויוזנו פרטים ליצירת קשר שאינם נכונים האחריות תחול על המזמין בלבד.
  • 17.2.4. היה ונשלחה הודעה על שינוי מועד המופע אליו הוזמנו הכרטיסים, הזיכוי בכרטיס האשראי לרוכשים שיודיעו על כך למפעילת האתר כי אין ביכולתם להגיע, יינתן שבוע ימים מיום ההודעה בלבד.
  • 17.2.5. במקרים של פורט מז'ור – מקרים שאינם תלויים בחברה כגון: מחלה של האומן, מלחמה, מבצע, אסון חלילה ועוד והיה והחברה נאלצה לדחות את המופע לתאריך חלופי, על הרוכש חלה אחריות לקבלת זיכוי או שינוי הכרטיסים וזאת עד 7 ימי עסקים לפני התאריך החדש.
  • 17.2.6. כל בקשה מחוץ לימים המקובלים בחוק תיבחן באופן פרטני על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה בלבד.
  • 17.2.7. על הרוכש להציג את הכרטיס האלקטרוני שהוא קיבל בדוא"ל ביום הרכישה או לחילופין תעודה מזהה שבאמצעותה בוצעה ההזמנה.
  • 17.2.8. מדיניות החזרת מוצר – הביטול יעשה תוך 14 יום מביצוע העסקה ומיום המופע/אירוע ע"פ סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן עסקת מכר מרחוק, באם הביטול קרה במסגרת ה-7 שאינם ימי מנוחה בימים שקודמים לאירוע הרוכש לא יזוכה כלל.
  • 17.2.9. לא ניתן לבטל כרטיסים לאחר שנמכרו כל הכרטיסים למופע/אירוע.
  • 17.2.10. לא ניתן לבטל כרטיסים בודדים ברכישה מרוכזת.
  • 17.2.11. בביטול העסקה וזיכוי, הרוכש מחויב בהחזרת הכרטיס/ים לקופות עד יומיים לפני המופע/אירוע.
  • 17.2.12. דמי ביטול- במקרה של ביטול בהתאם לסעיף 17.2.4 לתקנון, החברה תחייב הלקוח בדמי ביטול ששיעורם לא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או ב100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם בקשת הביטול תתבצע באמצעות הטלפון ו/או באמצעות כתובת הדוא"ל ,  הזיכוי יבוצע בתוך 7-14 ימי עסקים ועל פי החוק בלבד.
  • 17.2.13. במקרה של אי הגעה לאירוע לא יינתן זיכוי כספי .
  • 17.2.14. למען הסר ספק החברה מספקת אירועים מסוגים שונים ומציגה מגוון תכנים שונים.
  • 17.2.15. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה וכמו כן ביטולים או זיכויים יתבצעו בכפוף לחוק ישראל.
  • 17.2.16. היציאה מהמתחם לאחר כניסתך לא תתאפשר אלא אם ברצונך לעזוב ללא שוב.
 • 17.3. לא יהיה ניתן לבטל מוצרים שהוזמנו במיוחד בעבור הלקוח, לרבות אורחים מיוחדים, אירועים מיוחדים וכיו"ב.
 • 17.4. המשתמש מתחייב כי לא יבצע כל פעולה אשר יש בה בכדי לחדור שלא כדין למחשבי מפעילת האתר ו/או לאתר, לסרוק אחר נתיבי גישה ו/או פרצות במערכות מחשב אלו, לפצח את מערכות האבטחה ו/או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.

18.קניין רוחני

 • 18.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות, אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, סודות מסחריים, ארגון וסידור התוכן שבאתר הינם רכושה הבלעדי של מפעילת האתר בלבד או של צדדים שלישיים שמפעילת האתר קיבלה מהם רישיון שימוש כדין והם מוגנים באמצעות חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות. זכויות הקניין הרוחני הללו, חלות בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכן כל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
 • 18.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם תוכן כלשהו מן האתר ללא קבלת רשותה המפורשת של מפעילת האתר בכתב ומראש ובכפוף לתנאי הרשאתה של מפעילת האתר (באם תינתן).
 • 18.3. אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו מפעילת האתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמת מפעילת האתר מראש ובכתב ובהתאם לתנאי ההסכמה (באם תינתן).
 • 18.4. השם “מורשת, בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'“סימני המסחר של מפעילת האתר (בין אם נרשמו ובין אם לא) וכן שם המתחם  (www.moreshet.org)  של האתר הם כולם רכושה הבלעדי של מפעילת האתר בלבד ואין לעשות בכל אלה כל שימוש אלא בקבלת הסכמת מפעילת האתר בכתב ומראש ובהתאם לתנאי הסכמתה (באם תינתן).
 • 18.5. אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר ו/או בנתונים המתפרסמים בו ו/או בבסיס הנתונים שבאתר ו/או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, ללא קבלת הסכמת מורשת – בית עדות על שם מרדכי אנילביץ' בכתב ומראש.

19.התיישנות

 • 19.1. למרות האמור בכל דין, תקופת ההתיישנות בתביעה בעניין השימוש באתר נגד מפעילת האתר ו/או מי מטעמה ו/או כל פעולה אחרת שנעשתה באתר (לרבות רכישת מסמכי מכרז) היא 12 חודשים מיום היווצרות התביעה או עילתה.
 • 19.2. המשתמש מצהיר כי הוא מסכים עם האמור בסעיף זו למרות האמור בדין.

20.שיפוי

 • המשתמש באתר מתחייב לשפות את מפעילת האתר ו/או מי מטעמן ו/או כל אדם ו/או כל גוף אחר מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו להם, לרבות שכר טרחת עו”ד ו/או הוצאות משפטיות אחרות כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה (כולו ו/או חלקו) ו/או הפרת כל זכות צד שלישי.

21.נגישות

 • 21.1. על מנת לאפשר נגישות אתר זה לאנשים בעלי מוגבלויות , נבנה אתר זה בהתאם להוראות הנגישות המופיעים ב-.Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.
 • 21.2. למרות האמור לעיל ומאמצי מפעילת האתר להנגיש את כלל האלמנטים באתר זה, יתכן ויתגלו חלקים שטרם נגישים. מפעילת האתר מבקשת להבהיר כי היא ממשיכה במאמציה לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותה לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות.
 • 21.3. בהתאם לאמור במידה ומצאתם מידע שלדעתכם אינו מונגש כראוי, הינכם מתבקשים לפנות לרכז הנגישות במפעילת האתר בכתובת דוא"ל: [email protected].

22.הדין החל

 • 22.1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוזות תל אביב בלבד.
 • 22.2. מפעילת האתר שומרת על זכותה לשנות ולעדכן את הוראות תקנון זה על כל סעיפיו, מעת לעת וכפי שתמצא לנכון, זאת בכפוף להוראות כל דין.