To catalog

בוקר טוב שואה וגבורה

Author:
אריה פלגי
Subject:
זיכרונות
Year:
1996

הספר מנסה לתעד ביקורים מ’שם’ שנתקיימו מאז אצל המחבר, כאן. “אין זה תיעוד שלם אבל מן הרשימות מצטיירים הקווים המאפיינים את התגובות של הניצולים, העוברים כחוט השני ומתחברים למארג אחד” – בדברי המחבר.
אייר: שרגא וויל.

Market price: ₪40