To catalog

בעקבות הזיכרון המודחק

Author:
יוסף איזנברג
Subject:
זיכרונות
Year:
2007

ספר מיוחד זה אינו ספר זיכרונות. המחבר מתמקד בתהליך התגבשות השקפת עולמו, שהחל בהיותו נער בגטו לודז’, ונמשך במחנות הריכוז, בפולין הקומוניסטית לאחר המלחמה ובישראל של 1957 ואילך. ההתמודדות עם המבט הישראלי על השואה מהווה ערך מוסף משמעותי בספר. אין זה עוד סיפור אישי על השואה, אלא ספר בעל אופי רעיוני החושף את עולמו הרוחני של המספר. מראות השואה אמנם עוברים כחוט השני בספר, אך הדגש הוא על התבוננות מחודשת בעבר מפרספקטיבה רבת שנים. במשך שלושים שנה ניהל המחבר, כמורה להיסטוריה, דו-שיח עם תלמידיו על הפנים הרבות של השואה. הספר פותח צוהר למערך שיעוריו, בהם היה רצון עז להפוך את חווית השואה לחלק אינטגראלי של תודעתנו הלאומית ונותן מענה לתיאוריות של מכחישי שואה, מסלפיה ומעוותיה

Market price: ₪35.00