To catalog

גוף שלישי יחיד, כרך א’

Author:
אביהו רונן,יהויקים כוכבי
Subject:
ביוגרפיה, השומר הצעיר, מומלץ למדריכי מסעות לפולין, ספרי מחקר
Year:
1994

ביוגרפיות של חברי תנועות הנוער בתקופת השואה
כרך א’ – שמואל ברסלב (“השומר הצעיר” – ורשה), יואכים סימון (“הבונים”, גרמניה, הולנד), פרומקה פלוטניצקה (“דרור-החלוץ”, פולין), אלכס גתמון (“הנוער הציוני”, פולין, הונגריה, אוסטריה), פרדי הירש (“מכבי הצעיר”, גרמניה, צ’כיה), אבראשה בלום (“צוקונפט”- “בונד”, וארשה)

Market price: ₪40