To catalog

הקרב על החיים

Author:
אביהו רונן
Subject:
ספרי מחקר
Year:
1994

מאבקם של אנשי המחתרת חברי “השומר הצעיר” בהונגריה הכבושה בשנת 1944. זהו אחד הקרבות הבודדים במלחמת העולם השנייה שבו היהודים לא נוצחו. הם נלחמו בדרכם המיוחדת מיום הכיבוש הגרמני ועד לשיחרור בידי הצבא הסובייטי

Market price: ₪60