To catalog

השואה, היבטים היסטוריים

Author:
יהודה באואר
Subject:
היסטוריוגרפיה, מומלץ למדריכי מסעות לפולין
Year:
1982

השואה כתופעה היסטורית: מקומו של העם היהודי במרכז המוטיבציה הנאצית: צורות התנגדות היהודים בימי השואה. נסיונות יהודיים למו”מ עם הנאצים לצורך הצלה: שליחותו של יואל ברנד ועוד.

Market price: ₪50