To catalog

לחיות ולספר

Author:
הנרי אורנשטיין
Subject:
זיכרונות, עדויות
Year:
2005

בשנת 1943 הגו פרופסורים גרמנים רעיון מדהים: לגייס “מוחות-על” יהודיים, החיים עדיין במחנות-הריכוז, כדי לסייע בהטיית כף-המאזניים של המלחמה. הנרי אורנשטיין, בהציגו עצמו כמתמטיקאי, היה לאחד מחברי “קבוצת הכימאים”, אשר נצטוו לבצע “עבודה מדעית” בשביל הנאצים. קבוצה זו הצילה את חייו. מכתב שנכתב אל הימלר, אשר נדפס כאן לראשונה, מראה כי הידיעה על אותה קבוצה הגיעה עד לדרגים הגבוהים ביותר של המפלגה הנאצית

Market price: ₪40