To catalog

נעורים בארץ גזירה

Author:
מרדכי קמחי
Subject:
השומר הצעיר, זיכרונות
Year:
1997

פן אחד ומוכר פחות של תקופת השואה: תיאור ברור ונוקב של מאבקם של צעירים אידיאליסטים לשמירת הגחלת הציונית במשטר הקומוניסטי, צעירים שעמדו בחקירות ה-נקוו”ד, בהגלייה ובתנאי החיים בגולאג. מבט על תולדות השומר הצעיר בצ’רנוביץ, בירת בוקובינה, היום אוקראינה.

Market price: ₪40