To catalog

על קו הקץ

Author:
מאיר לבינשטיין
Subject:
זיכרונות
Year:
1975

בשנות השואה רשם המחבר והחביא בעיר ריגה רשימות, אותן מצא לאחר השיחרור ממחנות הריכוז, ולפיהן כתב בשעתו את קורותיו על אדמת לטביה וגרמניה: ריגה, קולדג’ה, קייזרוואלד, שטוטהוף,

Market price: ₪35.00