To catalog

רוז’קה – לחימתה, הגותה, דמותה

Author:
יהודה טובין,לוי דרור,יוסף רב
Subject:
ביוגרפיה, השומר הצעיר, זיכרונות
Year:
1988

דמותה של רוז’קה קורצ’אק-מרלא, לחימתה והגותה. מאמרים, זיכרונות, ראיונות והגות. בתוכן: תנועות הנוער החלוציות במלחמה, “רוח היהדות” בראי השואה, היודנרטים והארגון היהודי הלוחם – שתי דרכי תגובה, דרכי הנצחת המורשת ועוד. על דמותה של רוז’קה, מאת: חייקה גרוסמן, דב לוין, נחמקה רהב, רונית אוריין, אליעזר יערי, שלום חולבסקי ואחרים

Market price: ₪50