To catalog

מדריך למסייר בווארשה

Author:
בתיה דביר,אלכס דנציג
Subject:
מומלץ למדריכי מסעות לפולין
Year:
2005

מדריך זה בא לעזור למסייר בוורשה, שההיסטוריה הפולנית והיהודית משתלבות בה, ולהדגיש במיוחד את ההיסטוריה היהודית על גווניה השונים, ואת הסוף הטרגי של יהדות זו. ורשה היא עיר מרכזית של שני עמים: הפולנים והיהודים. לפולנים היא בירתם, המרכז התרבותי החשוב ביותר בפולין היום. והיא גם עיר מרכזית בהיסטוריה של עם ישראל על אדמת פולין. המדריך מתמקד בעיר העתיקה, שגם היום מהווה את לב העיר. במדריך זה רוכזו עיקרי הידע הדרוש למסייר, והוא מוגש בצורה בהירה ומדויקת, על מנת לסייע להתמצאות בהיסטוריה המפוארת של יהודי ורשה ובאתרים העיקריים בהם התרחשה בה השואה. פרקי המדריך: ורשה – ההיסטוריה והמקומות, ורשה היהודית, גטו ורשה, טרבלינקה, מסביב לוורשה, אתרי ביקור – מידע כללי, כולל מפה מיוחדת: ורשה היהודית והגטו.
בשיתוף מנהל חברה ונוער, משרד החינוך. בסיוע ועידת התביעות

Market price: ₪50